Spadek - oświadczenie, podział, dziedziczenie długów

NotariuszSytuacja dziedziczenia spadku jest niecodzienna. Dlatego też w momencie, gdy nas ona spotyka, często nie wiem, jak i gdzie załatwić dane formalności, do jakiej instytucji się udać. Samo uporządkowanie wszystkich spraw związanych z dziedziczeniem może zająć trochę czasu, ale zgodnie z przepisami, prawo do dziedziczenia nie przedawnia się.

Sporządzenie oświadczenia

Oświadczenie to dotyczy przyjęcia spadku, bądź jego odrzucenia i składane jest przed notariuszem lub w Sądzie Rejonowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby, która owe oświadczenia składa. I to notariusz lub Sąd przesyła pismo wraz z wszystkim załącznikami dalej do sądu spadku.

Takie oświadczenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko spadkodawcy, jego miejsce ostatniego zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci,
 2. tytuł powołania do spadku,
 3. treść samego oświadczenia,
 4. wymienienie wszystkich osób spadkowych, które są znane osobie składającej oświadczenie,
 5. wymienienie wszystkich znanych składającemu oświadczenie testamentów, a także ich treści oraz miejsca ich przechowywania.

Załącznikiem do sporządzonego oświadczenia jest wypis aktu zgonu spadkodawcy, bądź też orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego, ale tylko, jeśli nie było ono wcześniej przedłożone w sądzie. O przyjęciu lub też odrzuceniu spadku powiadomione zostają wszystkie osoby, które to mają prawo do dziedziczenie owego spadku. Samo oświadczenie, jeśli zostaje złożone w formie ustnej, musi mieć wtedy sporządzony protokół. Warto zaznaczyć, że oświadczenie takie może zostać złożone bezpośrednio do sądu spadku w toku całego postępowania.

Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia spadku można złożyć u notariusza. Jest ono składane w obecności wszystkich osób, które "zaliczane" są do spadkobierców. Poza tym istotnym jest brak sporów dotyczących sposobu i samych osób biorących udział w dziedziczeniu.

Notariusz może nie poświadczyć dziedziczenia, gdy:

 • udowodniono w toku sporządzania poświadczenia, że nie były wtedy obecne wszystkie osoby zaliczane do spadkobierców,
 • już został sporządzony akt poświadczenia lub wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • jeśli brak współmałżonka, lub krewnych spadek przechodzi w ręce Skarbu Państwa lub gminy,
 • spadkodawca był cudzoziemcem, nie mieszkającym na terytorium Polski, nie posiadającym żadnego obywatelstwa,
 • w skład spadku wchodzą dobra majątkowe położone za granicą.

Podział spadku

Jeżeli dziedziczenie majątku przypada kilku osobom, to nawet jeśli zostało uzyskane postanowienie o nabyciu spadku, nie daje ono prawa do rozporządzania przypadającą w udziale częścią spadku. Spadek w takiej sytuacji musi zostać prawnie podzielony.

Same warunki i podział spadku mogę odbyć się albo na drodze sądowej, bądź tez te warunki mogą ustalić między sobą wszyscy spadkobiercy. Z tym, że umowa o spadku zawsze jest wiążąca, i ta sporządzona w formie pisemnej, jak i ustnej. Wyjątkiem jest spadek nieruchomości, wtedy też umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Dokumentami potrzebnymi przy wystąpieniu o podział spadku są:

 • wykaz przedmiotów spadkowych wraz z przedstawioną propozycją ich podziału,
 • postanowienie o nabyciu prawa do spadku.

Istotnym jest, aby w terminie zgłosić nabycie spadku, gdyż należy od niego odprowadzić podatek. Tylko najbliższa rodzina tego nie robi – współmałżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo. W przypadku, gdy dziedziczy się nieruchomość lub prawo własnościowe do lokalu należy powiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego, na którego terenie działania leży dana nieruchomość. Gdy dziedziczona jest nieruchomość i ruchomość, np.: motor, trzeba powiadomić dodatkowo Urząd Miasta, gdzie leży dana nieruchomość.

Dziedziczenie długów

W przypadku, gdy w spadku zostały nam przekazane długi, to naszą dobra wolą jest, czy je będziemy dalej spłacać, czy nie. Bo spadek taki można w całości odrzucić, ale prawo jego dziedziczenia przechodzi na Twoje dzieci i wnuki. Można też taki spadek przyjąć z wszystkimi długami. Oznacza to, że jeśli wartość odziedziczonego spadku jest mniejsza niż długi, to za zobowiązania spadkodawcy odpowiada się własnym majątkiem. Trzecią opcją jest przyjęcie spadku bez odpowiedzialności za zobowiązania. Wszelkie długi są wtedy pokrywane z majątku pozostawionego w spadku.

Warto nadmienić, że po terminie sześciu miesięcy od momentu, gdy dowiedziano się o swoim powołaniu do dziedziczenia, spadek automatycznie przechodzi na spadkobierców, nawet z długami, bez możliwości jego odstąpienia.

Komentarze